Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2018-01-18

Pakeitimas Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklčse

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-730 „DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. sausio 17 d. Nr. 3D-26
Vilnius

P a k e i č i u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, ir 42 punktą išdėstau taip:
,,42. Parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal priemonę ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ neskiriama, jeigu pareiškėjas gavo paramą tai pačiai bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, arba jeigu gavo paramą ar ji buvo skirta bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje.“


Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas