Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2020-02-06

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2020 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2020 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-731

1. T v i r t i n u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2020 metais sąrašą (toliau – Sąrašas) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinės kainos yra apskaičiuojamos pagal šiuos principus:

2.1. gamybos išlaidų principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, nurodytos šiuo įsakymu tvirtinamo Sąrašo 38–45, 360–372 eilutėse, normatyvines kainas; 2.2. vidutinės rinkos kainos principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, išskyrus šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytas eilutes, normatyvines kainas. 3. R e

k o m e n d u o j u biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2020 metais taikyti rengiant projektus gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos pirminio pripažinimo metu, jos suvartojimui, likučiams ir nebaigtai gamybai įkainoti, bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ajame verslo apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Žemės ūkio ministras                                                                       Andrius Palionis

Daugiau...